Overenskomst skat

Overenskomst – For dig der er ansat i staten – HK

For dig der er ansat i staten – HK

Den gældende overenskomst på statens område blev fornyet 1.4.2021, og den løber frem til 31.3.2024. Overenskomsten består af en fællesoverenskomst og en …

Her er en oversigt over HK Stats overenskomster.

Alt om din løn som ansat i staten – HK

Løn i staten – Se statens løntrin 2022 her – HK

Find den aktuelle basisløn, som er aftalt i HK Stats overenskomster. Læs også om lønsystemet og de forskellige løntillæg, som bliver forhandlet lokalt på …

Alt om løntrin for HK’ere i staten. Få viden om lønsatser, basisløn og forhandling af løntillæg. Bliv klogere på statens løntrin – læs her.

Overenskomster og aftaler – staten – Djøf

Overenskomster og aftaler – staten | Djøf

Her finder du de overenskomster og aftaler, som gælder for statsansatte. Top; Ansættelsesvilkår; Overenskomster; Samarbejde og udvikling; Tjenestemand …

Se overenskomster og aftaler for statsansatte. Cirkulærer og aftaler for staten.

Løn, pension og aftaler – dts.dk

De generelle lønaftaler for Dansk Told & Skatteforbunds medlemmer indgås ved aftale- og overenskomstforhandlinger mellem Skatteministeriet/Medarbejder- og …

Særlige regler for offentligt ansatte – Skat.dk

lønnen er omfattet af en kollektiv overenskomst, hvoraf det fremgår, at lønnen er aftalt under hensyn til at den er skattefri efter ligningslovens § 33A. Hidtil …

Denne side er din adgang til skat.dk

C.F.8.2 OECD’s modeloverenskomst – Skat.dk

Indhold. Dette afsnit handler om OECD’s modeloverenskomst. Afsnittet indeholder: Overordnet om modeloverenskomsten (C.F.8.2.1); De enkelte artikler i OECD’s …

Denne side er din adgang til skat.dk

Nordisk overenskomst om opkrævning og overførsel af … – SKAT

Nordisk overenskomst om opkrævning og overførsel af selskabsskat – Skat.dk

Blanketten anvendes af selskabsligningen til at anmode et andet nordisk land om at oplyse, hvorvidt for meget indbetalt skat ønskes overført til et andet …

Blanket, 02.023, NT 5 S, Myndighed,inddrivelse,norden,trækaftale,selskabsskat,overførsel

G.A.3.6.2.2.2 Bilaterale aftaler – Skat.dk

Da det danske skattesystem ændres løbende, vil de skatter, der er nævnt i overenskomsternes artikel 2, ikke altid være ajourførte. Nogle skatter kan være …

Denne side er din adgang til skat.dk

Overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af …

Retsinformation

De gældende skatter, på hvilke overenskomsten skal finde anvendelse, er: a) I Danmark: 1) indkomstskatten til staten;; 2) den kommunale indkomstskat;; 3) den …

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Organisationsaftaler – Regler, aftaler og cirkulærer

Regler, aftaler og cirkulærer

Under Overenskomster og organisationsaftaler mv. kan du finde overenskomster og aftaler mv., som Finansministeriet er part i, herunder bl.a. hovedaftaler, …

Her kan du finde de fleste af de love, bekendtgørelser, cirkulærer og andre regelsæt, der gælder på statens område.Du kan under Love og bekendtgørelser om tjenestemænd og Love og bekendtgørelser for ministre finde Finansministeriets lovgivning på henholdsvis tjenestemandsområdet og vedrørende ministre, samt finde lovforslag, der er sendt i høring eller fremsat. Under Overenskomster og organisationsaftaler mv. kan du finde overenskomster og aftaler mv., som Finansministeriet er part i, herunder bl.a. hovedaftaler, fællesoverenskomster, organisationsaftaler, overenskomster og lønaftaler. Under Andre aftaler og regler finder du generelle aftaler om fx arbejdstid, ferie, barsel og kompetenceudvikling. Brug Cirkulærer – kronologiske oversigt , hvis du kender årstallet for udgivelsen af et bestemt cirkulære. Oversigten rummer både gældende og historiske cirkulærer. Vær derfor opmærksom på, om cirkulæret er gældende.

Keywords: overenskomst skat